Algemene Voorwaarden

 1. Ga direct naar Algemene voorwaarden
 2. Ga direct naar Algemene voorwaarden All-in Serviceabonnement
 3. Ga direct naar Algemene voorwaarden Verhuur warmwaterapparaten en centrale verwarmingsketels
 4. Ga direct naar Algemene Voorwaarden standaard onderhoudscontract
 5. Artikel 1 - Werkingssfeer

  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het tussen u (als Koper / Klant) en Lanser Installatietechniek overeengekomen Werk met betrekking tot een Installatie, met uitzondering van service en onderhoud verricht binnen het kader van een Lanser InstallatietechniekCV-Ketel service-abonnement.

  Artikel 2 - Definities

  1. In deze Algemene Voorwaarden wordt aangeduid met een hoofdletter verstaan onder:
   • Koper: de natuurlijke of rechtspersoon, die een overeenkomst tot koop en/of installatie is aangegaan of aan wie een aanbod is gedaan.
   • Installatie: (centrale) verwarminginstallatie, luchtbehandelinginstallatie, laagspanning-installatie, (warm)waterinstallatie, dakwerken, riolering, sanitaire voorziening en andere voorzieningen die bestemd zijn voor gebruik, distributie, opslag, afvoer e.d. van gas, (hemel)water, elektriciteit en warmte.
   • Meer- en Minderwerk: door de Koper gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen Werk die leiden tot verhoging of verlaging van de overeengekomen prijs.
   • Lanser Installatietechniek: Lanser Installatietechniek B.V, zijnde een onderneming die bedrijfsmatig installaties verkoopt, aanlegt, installeert, onderhoudt en/of repareert, en de namens Lanser Installatietechniek optredende samenwerkende installatiebedrijven.
   • Onderhoud: alle periodieke werkzaamheden aan de Installatie die nodig zijn voor bedrijfszeker en veilig gebruik van de Installatie.
   • Serviceabonnement: de overeenkomst met betrekking tot installaties die Lanser Installatietechniek verplicht tot het geregeld verrichten van onderhoud en/of service (storingshulp) aan een Installatie.
   • Storingshulp: het geheel van handelingen gericht op onderzoek naar en/of verhelpen van de oorzaak van een onverwacht opgekomen gebrek zoals bijvoorbeeld storing, verstopping of lekkage.
   • Werk: het totaal van de tussen de Koper en Lanser Installatietechniek overeengekomen werkzaamheden en/of te leveren materialen.
  2. Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

  Artikel 3 - Aanbod

  1. Het aanbod voor Werk wordt langs elektronische weg gedaan, tenzij technische omstandigheden dit onmogelijk maken.
  2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Indien hierover niets vermeld staat zal het aanbod een maximale geldigheidsduur kennen van 30 dagen.
  3. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken. Lanser Installatietechniek maakt gebruik van afbeeldingen die een waarheidsgetrouwe weergave zijn van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Lanser Installatietechniek echter niet.
  4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
   • de prijs inclusief BTW;• het tijdstip waarop dan wel de periode waarin met het werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de duur van het werk;
   • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
   • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht;
   • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
   • de manier waarop de koper, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  1. Het aanbod geeft inzicht in de prijsvormingmethode die zal worden gehanteerd: aanneemsom (gebruikelijke situatie) of regie.
   a. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen de partijen een vast bedrag overeen waartegen het werk wordt verricht.
   b. Bij de prijsvormingmethode regie doet Lanser Installatietechniek een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (onder andere eenheidsprijzen per uur van te verrichten arbeid en eenheidsprijzen van benodigde materialen). Desgewenst geeft Lanser Installatietechniek, indien de situatie dat mogelijk maakt, een indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs.

  Artikel 4 - Totstandkoming en vorm

  1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4 lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Lanser Installatietechniek onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
  3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Lanser Installatietechniek passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Voor de elektronische (aan)betaling zal Lanser Installatietechniek eveneens passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  4. Lanser Installatietechniek kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Lanser Installatietechniek op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

  Artikel 5 - Herroepingsrecht

  1. De Wet verkoop op afstand beschermt de consumenten bij het doen van aankopen op internet onder andere door hem een herroepingsrecht (ook wel bedenktijd genoemd) te verlenen. Deze bedenktijd is 14 werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst. Het herroepingsrecht vervalt echter wanneer binnen deze bedenktijd met het Werk wordt begonnen: gezien de aard van het Lanser Installatietechniek product (installaties besteld en gemonteerd conform klant specifieke situaties, veelal met enige spoedeisende snelheid van opleveren) vervalt het herroepingrecht bij aanvang van het Werk.

  Artikel 6 - Verplichtingen van Lanser Installatietechniek

  1. Lanser Installatietechniek zal het Werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale installatiewerktijden (maandag t/m zaterdag tussen 08:00 en 17:00) van Lanser Installatietechniek, tenzij anders overeengekomen. Indien de opdracht van de Koper aan Lanser Installatietechniek strekt tot het verlenen van service, is Lanser Installatietechniek verplicht om zich in te spannen om de oorzaak van het gebrek op te sporen en vervolgens de oorzaak van het gebrek te verhelpen.
  2. Lanser Installatietechniek neemt bij de uitvoering van het Werk de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het Werk. Een verhoging van de prijs als gevolg van wijzigingen van de voorschriften mag aan de koper worden doorberekend, mits Lanser Installatietechniek aantoont dat zij op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet van de wijziging op de hoogte kon zijn.
  3. Lanser Installatietechniek is verplicht de Koper te wijzen op de voor het eerste gezicht kenbare en voor het werk relevante:
   • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden; • onjuistheden in de door de Koper verlangde constructies en werkwijzen;
   • kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waar aan het Werk wordt verricht;
   • gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de Koper ter beschikking zijn gesteld;
   • onjuistheden in de door of namens de Koper verstrekte gegevens. Al het voorgaande voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk aan Lanser Installatietechniek openbaren en Lanser Installatietechniek ter zake kundig moet worden geacht.
  4. Lanser Installatietechniek is aansprakelijk voor schade, tenzij deze haar niet kan worden toegerekend, tot maximaal € 450.000 per gebeurtenis. De aansprakelijkheid voor indirecte schade wordt uitgesloten.
  5. Lanser Installatietechniek vrijwaart Koper tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het Werk is toegebracht en te wijten is aan de nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Lanser Installatietechniek of door Lanser Installatietechniek ingeschakelde hulppersonen.

  Artikel 7 - Verplichtingen van de koper

  1. De Koper stelt Lanser Installatietechniek in de gelegenheid het Werk te verrichten.
  2. De Koper zorgt ervoor dat Lanser Installatietechniek tijdig kan beschikken over de door de Koper voor het Werk te verschaffen gegevens. Lanser Installatietechniek geeft hiervoor desgewenst aanwijzingen op haar vakgebied.
  3. De Koper verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het Werk benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de koper.
  4. De Koper dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het Werk van Lanser Installatietechniek behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het Werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de Koper Lanser Installatietechniek hiervan tijdig in kennis te stellen.
  5. Indien de aanvang van het Werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in het vorige lid, of door omstandigheden waarvoor de Koper verantwoordelijk is, dient de Koper de daarmee voor Lanser Installatietechniek verband houdende schade te vergoeden indien deze de Koper kan worden toegerekend.
  6. De Koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
   • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
   • onjuistheden in de door de Koper verlangde constructies en werkwijzen;
   • gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het Werk wordt verricht;
   • gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Koper ter beschikking zijn gesteld;
   • onjuistheden in de door of namens Koper verstrekte gegevens; een en ander onverlet de plicht van Lanser Installatietechniek de Koper te waarschuwen op grond van artikel 6 lid 3.
  7. In geval van een tekortkoming van Lanser Installatietechniek bij de uitvoering van de overeenkomst wijst de klant Lanser Installatietechniek daar schriftelijk op, met een duidelijke omschrijving van de tekortkoming en een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen, tenzij Lanser Installatietechniek reeds door enkele tekortkomingen in verzuim is.

  Artikel 8 - Vertraging bij aanvang of voortzetting van het werk

  1. Indien Lanser Installatietechniek haar verplichtingen ter zake van de aanvang of de voortzetting van het Werk niet nakomt, kan de Koper Lanser Installatietechniek schriftelijk sommeren zo spoedig mogelijk met de uitvoering aan te vangen of het Werk voort te zetten. De Koper wijst er daarbij op dat hij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden zal beschouwen indien Lanser Installatietechniek 14 dagen na ontvangst van de brief in gebreke blijft. De Koper is in dat geval bevoegd het Werk door een derde te doen uitvoeren of voortzetten.
  2. De Koper heeft, indien hij van de in het vorige lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt, recht op schadevergoeding, waaronder begrepen de eventuele in redelijkheid gemaakte extra kosten om het Werk door anderen te doen uitvoeren of voltooien. De Koper mag dit verrekenen met hetgeen hij nog aan Lanser Installatietechniek verschuldigd is.

  Artikel 9 - Beëindiging van het werk in onvoltooide staat

  1. De Koper kan de uitvoering van het Werk te allen tijde geheel of gedeeltelijk beëindigen.
  2. Partijen zullen over en weer meewerken aan een gezamenlijke vastlegging van de feitelijke toestand van het Werk op het moment van oplevering in onvoltooide staat.
  3. Tot op het moment van oplevering in onvoltooide staat is Lanser Installatietechniek verplicht, tegen vergoeding, maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van de schade.
  4. De Koper zal Lanser Installatietechniek de haar toekomende aanneemsom vergoeden, vermeerderd met de kosten van de in lid 3 bedoelde vergoeding(en) alsook met andere door de beëindiging ontstane kosten en verminderd met het niet geleverde alsmede de niet gemaakte kosten.
  5. Indien een prijsvormingmethode is gehanteerd waarbij geen aanneemsom was vastgesteld, vergoedt de Koper aan Lanser Installatietechniek de door Lanser Installatietechniek aan het Werk bestede loon- en materiaalkosten, de in lid 3 bedoelde vergoeding(en), de andere door de beëindiging ontstane kosten, alsook de gederfde winst die Lanser Installatietechniek over het gehele Werk zou hebben genoten.
  6. Beëindiging van het Werk heeft tevens beëindiging van het met Lanser Installatietechniek overeengekomen Serviceabonnement tot gevolg.

  Artikel 10 - Meer- en minderwerk

  1. De Koper heeft het recht Meer- en Minderwerk op te dragen mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 15% van de aanneemsom c.q. richtprijs.
  2. In het geval van de door de klant opgedragen Meerwerk kan Lanser Installatietechniek alleen aanspraak maken op een verhoging van de prijs, indien hij de klant tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de koper dit reeds zelf had moeten begrijpen.
  3. Meer- of Minderwerk voor een totaalbedrag hoger dan € 300,00 wordt, behoudens in spoedeisende omstandigheden, vooraf schriftelijk dan wel via elektronische weg overeengekomen.
  4. Het ontbreken van een document laat de aanspraken van Lanser Installatietechniek respectievelijk de Koper op verrekening van Meerwerk respectievelijk Minderwerk onverlet. In dat geval rust het bewijs van de opdracht op degene die de aanspraak maakt.

  Artikel 11 - Onvoorziene omstandigheden

  1. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, doet Lanser Installatietechniek hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de Koper.
  2. Indien Lanser Installatietechniek de Koper niet kan bereiken, dient zij het Werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist.
  3. Eventuele extra kosten die Lanser Installatietechniek moet maken in verband met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de Koper worden vergoed.
  4. Indien de onvoorziene complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, dan zullen partijen gezamenlijk de verdere uitvoering van het Werk bepalen.

  Artikel 12 - Overmacht

  1. Wordt de uitvoering van het Werk voor een der partijen onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het Werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten.

  Artikel 13 - Oplevering

  1. Het Werk is opgeleverd wanneer Lanser Installatietechniek aan de Koper heeft medegedeeld dat het voltooid is en deze het Werk heeft aanvaard.
  2. Het Werk wordt als opgeleverd beschouwd:
   • hetzij wanneer uiterlijk 8 dagen zijn verstreken nadat de Koper van Lanser Installatietechniek de mededeling heeft ontvangen dat het Werk is voltooid en de Koper heeft nagelaten het Werk binnen die termijn te aanvaarden;
   • hetzij wanneer de Koper de Installatie (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door in gebruik neming van een gedeelte van het Werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan in gebruik neming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.
  3. Bij overschrijding van een vast overeengekomen opleveringsdatum is Lanser Installatietechniek verplicht de door de Koper hierdoor geleden schade te vergoeden.
  4. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het Werk op of omstreeks deze datum opgeleverd.

  Artikel 14 - De Eindafrekening

  1. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient Lanser Installatietechniek bij de Koper de eindafrekening in.
  2. De eindafrekening bevat een duidelijke omschrijving van de oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen/benodigd Meer- en Minderwerk.
  3. Noemt Lanser Installatietechniek een richtprijs dan mag deze richtprijs in beginsel met niet meer dan 10% worden overschreden, tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door Meerwerk. De reden van een eventuele overschrijding van de richtprijs dient uit de specificatie duidelijk te blijken. Hetzelfde geldt wanneer de richtprijs mondeling is overeengekomen (zie artikel 3 lid 1).
  4. Betaling van de eindafrekening (minus de gedane aanbetaling) vindt per automatische incasso plaats binnen 30 dagen na oplevering van het Werk.

  Artikel 15 - Niet nakomen betalingsverplichting.

  1. Indien de Koper niet tijdig betaalt, wordt hij wettelijk geacht, zonder verdere in gebreke stelling, in verzuim te verkeren. Niettemin zendt Lanser Installatietechniek na het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in artikel 14 lid 4 een betalingsherinnering waarin zij de Koper op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft het saldo op zijn rekening aan te vullen, zodat automatische incasso binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering mogelijk is.
  2. Over de betaling die niet tijdig is verricht kan Lanser Installatietechniek, tenzij de Koper een consument is, rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum als bedoelt in artikel 14 lid 4 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.
  3. Lanser Installatietechniek is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. Indien Lanser Installatietechniek hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Koper.
  4. Lanser Installatietechniek blijft de eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de Koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
  5. Indien Lanser Installatietechniek een door haar aan de Koper verschuldigde betaling of schadevergoeding niet tijdig betaalt, kan de Koper Lanser Installatietechniek per brief wijzen op haar verzuim. Indien Lanser Installatietechniek niet binnen 14 dagen na ontvangst van deze brief heeft betaald, wordt zij geacht - zonder verdere ingebrekestelling - in verzuim te verkeren. De leden 2 en 3 van dit artikel zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing.

  Artikel 16 - Opschorting van de betaling

  1. Indien het opgeleverde Werk niet voldoet aan de overeenkomst heeft de Koper het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in een redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek. Indien het opgeschorte bedrag niet in een redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft Lanser Installatietechniek het recht de in artikel 15 bedoelde rente in rekening te brengen over het te veel opgeschorte bedrag.

  Artikel 17 - Garantie

  1. Lanser Installatietechniek garandeert voor een termijn van 24 maanden na oplevering dat eventuele gebreken in het Werk kosteloos worden verholpen. Het hiervoor bepaalde laat de wettelijke rechten van de koper onverlet.
  2. Tevens garandeert Lanser Installatietechniek gedurende een termijn van 2 jaar na de oplevering dat de specificaties ten aanzien van capaciteit en temperaturen, zoals vermeld in het aanbod, worden gehaald.
  3. De garantietermijnen zoals genoemd in de leden 1 en 2 gelden tenzij Lanser Installatietechniek en de klant een langere termijn zijn overeengekomen.
  4. De garantie vervalt indien:
   • gebreken aan de Installatie niet zo spoedig mogelijk nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk aan Lanser Installatietechniek worden gemeld;
   • gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de Koper die de opdracht heeft gegeven of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken;
   • gedurende de garantietermijn zonder schriftelijke toestemming van Lanser Installatietechniek aan een derde opdracht is verstrekt van welke aard dan ook om aan de installatie voorzieningen te treffen, dan wel wanneer door de Koper zelf zodanige voorzieningen zijn getroffen. Dit lijdt uitzondering indien het vervallen van de garantie niet gerechtvaardigd is;
   • gedurende de garantieperiode geen of door anderen dan Lanser Installatietechniek periodiek onderhoud wordt verricht aan apparatuur die onderhoud behoeft;
   • de Koper niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, tenzij hij gebruik maakt van het recht de betaling op te schorten overeenkomstig artikel 16, met dien verstande dat de garantie niet vervalt in het geval de Koper geen enkel verwijt kan worden gemaakt van het niet tijdig betalen.

  Artikel 18 -Lanser Installatietechniek klachtenprocedure

  Natuurlijk willen wij dat u tevreden bent over de service van Lanser Installatietechniek. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Als u vindt dat u niet naar behoren bent geholpen door een van de medewerkers van Lanser Installatietechniek of door een van de medewerkers van onze installateurs dan hopen wij dat van u te vernemen. Tevreden klanten zijn van groot belang voor ons. Wij zullen op de kortst mogelijke termijn contact met u opnemen om gezamenlijk te kijken hoe wij een oplossing kunnen bieden. U kunt ons bellen, mailen of schrijven met uw klachten.
  • Lanser Installatietechniek
  • Luzernestraat 138
  • 2153GN Nieuw Vennep
  • Telefoon: 0252 347 866
  • Info@lanserinstallatietechniek.nl

  Per email is Lanser Installatietechniek te bereiken via ons contact formulier.

  Artikel 19 - Slotbepalingen

  1. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 24-04-2015.
  2. In geval van tegenstrijdigheid tussen het in het aanbod dan wel overeenkomst en het in de Algemene Voorwaarden bepaalde, prevaleert het in het aanbod dan wel overeenkomst bepaalde.
  3. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal Lanser Installatietechniek met inachtneming van de bedoeling van Partijen en de redelijkheid en billijkheid de geconstateerde leemte invullen.
  4. Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn dan zal/zullen deze worden vervangen door een bepaling die zoveel als rechtens is toegestaan overeenkomt met de strekking van de nietige/vernietigbare bepaling.


  Algemene voorwaarden All-in Serviceabonnement

  Artikel 1 - Werkingssfeer

  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het tussen u (Klant) en Lanser Installatietechniek overeengekomen serviceabonnement. Dit serviceabonnement is gekoppeld aan de aanschaf van een nieuwe CV-ketel via Lanser Installatietechniek.

  Artikel 2 - Definities

  1. In deze algemene voorwaarden wordt aangeduid met een hoofdletter verstaan onder:
   Klant: de natuurlijke of rechtspersoon, die een overeenkomst tot een Serviceabonnement is aangegaan.
   Lanser Installatietechniek: Lanser Installatietechniek B.V., zijnde een onderneming die bedrijfsmatig Installaties verkoopt, aanlegt, installeert, onderhoudt en/of repareert, en de namens Lanser Installatietechniek optredende installatiebedrijven.
   Installatie: De complete CV-ketel zoals door de fabrikant geleverd, inclusief een ingebouwde boiler tot een inhoud van maximaal 45 liter; plus:
   • de gasleiding, inclusief de gaskraan*.
   • de koud- en warmwateraansluiting, inclusief de inlaatcombinatie*;
   • de CV-aansluitingen tot aan de eerste koppeling, afsluiter of verdeler * ;
   • de rookgasafvoer, van kunststof, aluminium of roestvrij staal tot maximaal 2 meter gemeten vanaf de mantel van de CV-ketel of tot aan de daktoevoer of het bouwkundig kanaal;
   • de drukmeter, de vulkraan, het overstort ventiel en het expansievat, mits in dezelfde ruimte geïnstalleerd als de CV Ketel.
   *tot maximaal 2 meter vanaf de mantel van de CV-ketel gemeten
   Serviceabonnement: een overeenkomst die recht geeft op periodiek onderhoud en storingshulp tijdens de contractperiode;
   Onderhoud: het verrichten van werkzaamheden aan een woninginstallatie die nodig zijn voor de veiligheid en het ongestoord functioneren ervan volgens de bij dit abonnement behorende richtlijnen;
   Storing: een gebrek aan (een onderdeel van) de installatie, als gevolg waarvan adequaat functioneren ervan onmogelijk is geworden.

  Artikel 3 - Serviceabonnement

  1. Het Serviceabonnement omvat periodiek onderhoud en het verhelpen van (eventuele) Storingen zonder bijkomende extra kosten. Hierdoor hoeft de Klant zich, behoudens het bepaalde in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden, nooit zorgen te maken over zaken als voorrijkosten, materiaalkosten en arbeidskosten.

  Artikel 4 - Voorwaarden en ingangsdatum

  1. Het Serviceabonnement is een dienst die tegelijkertijd en in combinatie met de aanschaf van een nieuwe Lanser InstallatietechniekCV-ketel wordt afgesloten.
  2. Het All-in Serviceabonnement gaat direct na oplevering van de Installatie in en kent een minimale looptijd van 2 jaar.

  Artikel 5 - Onderhoudsbeurten en storingen

  1. 12 maanden na oplevering van de installatie vindt een eerste inspectiebeurt plaats. Daarna kennen de onderhoudsbeurten cycli van tenminste eens per 24 maanden of zoveel vaker dan nodig geacht door Lanser Installatietechniek. Met een maximale frequentie van eens per 12 maanden.
  2. Storingen kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week worden gemeld op het algemene storingsnummer 0252 - 347 866.
  3. Storingen worden zo spoedig mogelijk opgevolgd door Lanser Installatietechniek, uiterlijk binnen 24 uur na aanmelding, tenzij het spoedeisende karakter ontbreekt. Lanser Installatietechniek verhelpt Storingen met een niet spoedeisend karakter in overleg met de Klant.

  Artikel 6 - verplichtingen van de klant

  1. De Klant is verplicht om er voor zorg te dragen dat Lanser Installatietechniek nadat er een afspraak is gemaakt, ook daadwerkelijk toegang krijgt tot de locatie waarin de CV-ketel is geplaatst.
  2. De werkzaamheden worden geacht te zijn verricht indien Lanser Installatietechniek meer dan eenmaal niet in staat is gesteld de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
  3. De Klant verschaft Lanser Installatietechniek de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor de werkzaamheden benodigde energie.
  4. De benodigde elektriciteit , gas en water zijn voor rekening van de klant.
  5. Indien de Installatie niet meer voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften voorziet de klant - voor zover niet anders is overeengekomen - in herstel van het gebrek.
  6. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan: De gasleidingen en be- en ontluchtingsopeningen moeten voldoen aan de landelijke norm NEN 1078 en NEN 2757; ventilatievoorzieningen moeten voldoen aan de landelijke norm NEN 1087 en de Installatie dient aangesloten te zijn overeenkomstig de voorwaarden NEN 1010; bereikbaarheid van de gehele Installatie moet goed en arbotechnisch verantwoord zijn, ter beoordeling van Lanser Installatietechniek; de radiatoren en leidingen van de klant mogen geen achterstallig onderhoud hebben en dienen in een goede staat van onderhoud te verkeren en goed te functioneren (ter beoordeling van Lanser Installatietechniek) De klant informeert Lanser Installatietechniek tijdig over wijzigingen van zijn contact en of- bankgegevens.

  Artikel 7 - Storingen en werkzaamheden die niet onder het serviceabonnement vallen

  1. De volgende Storingen vallen niet onder de reikwijdte van een Serviceabonnement en worden volledig, d.w.z. inclusief arbeidsloon, materiaal en voorrijkosten, in rekening gebracht:
   • Storingen als gevolg van het niet kunnen uitvoeren van onderhoud door toedoen van klant;
   • Storingen die zijn ontstaan doordat er geen of een onjuiste elektrische spanning of doordat er geen gas of gasvoordruk aanwezig is op het Toestel, overeenkomstig de voorwaarden van de fabrikant;
   • Storingen aan de Installatie die zijn veroorzaakt door blikseminslag, bevriezing, bevuiling van de binnenleiding, leidinglekkage of storingen in het gas- of elektriciteitsnet of andere oorzaken van buitenaf;
   • Storingen door onzorgvuldige bediening, het in de onjuiste stand staan van schakelaars of door onjuiste instellingen;
   • Storingen door verstopping, door kalkafzetting en diffusie;
   • Storingen in vervuilde rookgaskanalen en in rookgaskanalen die in bouwkundige constructies zijn weggewerkt;
   • Storingen door te veel/onvoldoende water of te veel lucht in de Installatie;
   • storingen aan de programma’s van de kamerthermostaat en/of temperatuurregeling (herprogrammering valt niet onder een Serviceabonnement);
   • Storingen als gevolg van wijzigingen aan de Installatie die de goede werking van het Toestel nadelig kunnen beïnvloeden en/of de Installatie onbereikbaar maken en niet door Lanser Installatietechniek zijn aangebracht. Indien gewenst kunnen deze werkzaamheden tegen vooraf geoffreerde kosten door Lanser Installatietechniek worden uitgevoerd.
  2. Het tussentijds bijvullen / ontluchten valt niet onder het Serviceabonnement.

  Artikel 8 - Schade

  1. In geval van een tekortkoming door Lanser Installatietechniek in de nakoming van haar verplichtingen onder het Serviceabonnement die te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van de Lanser Installatietechniek, is Lanser Installatietechniek aansprakelijk voor directe personen- of zaakschade die hiervan het onmiddellijk gevolg is tot een bedrag van maximaal €450.000,= per gebeurtenis. Lanser Installatietechniek is evenwel nimmer gehouden tot vergoeding van gevolgschade, bedrijfsschade, winst-of inkomensderving daaronder begrepen.
  2. Lanser Installatietechniek is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van bevriezing, blikseminslag, vervuiling van de binnenleiding, leidinglekkage of storingen in het gas- of elektriciteitsnet of indien er sprake is van overmacht en bedieningsfouten.
  3. Indien aan de Installatie of de daaraan verbonden, rookgasafvoeren, muurdoorvoeren of ventilatievoorzieningen na plaatsing van de CV-ketel werkzaamheden zijn uitgevoerd of voorzieningen zijn getroffen door de Klant of door derden al dan niet in opdracht van de Klant, is Lanser Installatietechniek niet gehouden tot vergoeding van schade die hiervan een gevolg is.

  Artikel 9 - Looptijd en beëindiging

  1. Het Serviceabonnementen heeft een minimale looptijd van 2 jaar. Het abonnement wordt vervolgens met onbepaalde tijd verlengd. De klant heeft na de minimale looptijd van 2 jaar het recht het Serviceabonnement met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen op te zeggen.
  2. Bereikt een CV-ketel de leeftijd van 15 jaar, dan wordt het Serviceabonnement automatisch beëindigd.
  3. Indien het Serviceabonnement voor de minimale looptijd wordt opgezegd, zullen de resterende termijnen van de initiële periode in rekening worden gebracht. Ook is de klant dan gehouden administratiekosten aan Lanser Installatietechniek te vergoeden.
  4. De opzegging dient doorgegeven te worden bij Lanser Installatietechniek (zie www.Lanser Installatietechniek.nl). Lanser Installatietechniek en Klant hebben te allen tijde de bevoegdheid met een opzegtermijn van een maand het Serviceabonnement tussentijds te ontbinden indien er sprake is van wanprestatie van Lanser Installatietechniek dan wel van de Klant.

  Artikel 10 - Het tarief

  1. De geldende tarieven zijn terug te vinden op www.Lanser Installatietechniek.nl
  2. De overeengekomen tarieven kunnen per 1 juli van het kalenderjaar worden aangepast. In beginsel zal deze indexering plaatsvinden op basis van de Tabel Regelingslonen Bouwnijverheid en installatiebedrijven van het CBS.

  Artikel 11 - Betaling

  1. De aan Lanser Installatietechniek op basis van het Serviceabonnement verschuldigde bedragen worden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, per maand vooraf automatisch geïncasseerd van de rekening van de Klant. Betalingen van loon- en materiaalkosten (daar waar van toepassing) worden door Lanser Installatietechniek na voorafgaande machtiging door de Klant ook automatisch afgeschreven van de bank/gironummer van de Klant.
  2. Indien de Klant niet tijdig betaalt, wordt hij - zonder verdere ingebrekestelling - geacht in verzuim te verkeren. Niettemin zendt Lanser Installatietechniek eenmalig een betalingsherinnering waarin zij de Koper op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft het saldo op zijn rekening aan te vullen, zodat automatische incasso binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering mogelijk is. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan Lanser Installatietechniek, tenzij de Klant een consument is, rente in rekening brengen vanaf de in de betalingsherinnering genoemde uiterste betalingsdatum tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.
  3. Lanser Installatietechniek is na verloop van de in lid 2 bedoelde termijn van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering van het aan hem verschuldigde bedrag over te gaan. In dat geval zijn de daaraan verbonden redelijke buitengerechtelijke kosten voor rekening van de klant.

  Artikel 12 - Privacy en gegevensbescherming

  1. Middels specifieke software en hardware is Lanser Installatietechniek in staat om de werking van individuele CV-ketels op afstand (via een digitale verbinding tussen de CV-ketel en de server van Lanser Installatietechniek) te controleren door het digitaal uitlezen van gegevens. Dit systeem biedt vele voordelen. Zo kan op basis van deze gegevens worden vastgesteld of een ketel onderhoud dan wel aanpassing c.q. reparatie behoeft.
  2. In het kader van het bovenstaande doel zal Lanser Installatietechniek gegevens, betreffende de werking, van individuele CV-ketels registeren, bewerken en zo nodig (tijdelijk) opslaan voor zover deze digitaal verbonden zijn met Lanser Installatietechniek.
  3. De informatie die Lanser Installatietechniek verzamelt, wordt uitsluitend gebruikt om haar eigen dienstverlening te kunnen verrichten en te verbeteren en persoonlijke gegevens zullen nimmer worden doorverkocht of verhuurd aan derden.
  4. Indien een klant bezwaar heeft tegen de bovenbeschreven wijze van dienstverlening, dan is het aan deze klant om Lanser Installatietechniek hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen, zodat de digitale verbinding niet tot stand wordt gebracht.

  Artikel 13 - Wijzigingen algemene voorwaarden en serviceabonnement

  1. Lanser Installatietechniek kan de Algemene Voorwaarden, het Serviceabonnement en (de hoogte van) het tarief wijzigen. Lanser Installatietechniek maakt zulke wijzigingen minimaal 4 weken voor invoering daarvan op genoegzame wijze bekend.
  2. Als een wijziging objectief in het nadeel van de klant is, dan heeft de klant het recht om het Serviceabonnement kosteloos op te zeggen met ingang van de wijzigingsdatum. Deze opzegging vindt schriftelijk plaats en kan uiterlijk tot de wijzigingsdatum worden gedaan.
  3. De volgende wijzigingen gelden niet als een wijziging zoals bedoeld in dit artikel

  • verhoging van een tarief conform artikel 10;
  • technische wijzigingen in het Serviceabonnement die door Lanser Installatietechniek op aanwijzing van de overheid zijn aangebracht;

  Artikel 14 -Lanser Installatietechniek klachtenprocedure

  Natuurlijk willen wij dat u tevreden bent over de service van Lanser Installatietechniek. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Als u vindt dat u niet naar behoren bent geholpen door een van de medewerkers van Lanser Installatietechniek of door een van de medewerkers van onze installateurs dan hopen wij dat van u te vernemen. Tevreden klanten zijn van groot belang voor ons. Wij zullen op de kortst mogelijke termijn contact met u opnemen om gezamenlijk te kijken hoe wij een oplossing kunnen bieden. U kunt ons bellen, mailen of schrijven met uw klachten.
  • Lanser Installatietechniek
  • Luzernestraat 138
  • 2153GN Nieuw Vennep
  • Telefoon: 0252 347 866
  • Info@lanserinstallatietechniek.nl

  Per email is Lanser Installatietechniek te bereiken via ons contact formulier.

  Artikel 15 - Slotbepalingen

  1. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 24-04-2015.
  2. Het contract blijft van kracht indien de rechtsvorm van Lanser Installatietechniek wordt omgezet in een andere of indien Lanser Installatietechniek haar onderneming of een deel daarvan overdraagt.
  3. In geval van tegenstrijdigheid tussen het in het aanbod dan wel overeenkomst en het in de Algemene Voorwaarden bepaalde, prevaleert het in het aanbod dan wel overeenkomst bepaalde.
  4. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal Lanser Installatietechniek met inachtneming van de bedoeling van Partijen en de redelijkheid en billijkheid de geconstateerde leemte invullen.
  5. Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn dan zal/zullen deze worden vervangen door een bepaling die zoveel als rechtens is toegestaan overeenkomt met de strekking van de nietige/vernietigbare bepaling.


  Verhuur warmwaterapparaten en centrale verwarmingsketels

  HUURVOORWAARDEN VAN GASRENT NEDERLAND te Gorinchem, verhuurder

  Artikel 1

  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten, die verhuurder sluit betreffende gasapparaten, met name warmwater apparaten en centrale verwarmingsketels, of onderdelen daarvan.

  Artikel 2

  De huurovereenkomst wordt, tenzij schriftelijk anders is bepaald, in alle gevallen aangegaan voor een periode van 12 jaar. De ingangsdatum van de periode van 12 jaar wordt in de huurovereenkomst vermeld. Na het verstrijken van de overeengekomen periode van 12 jaar wordt de huurovereenkomst, behoudens opzegging op een wijze als vermeld in artikel 15, telkens stilzwijgend met een periode van een jaar verlengd. Tijdens de looptijd van de huurovereenkomst, daaronder begrepen de verlengingen als hiervoor bedoeld, blijven deze huurvoorwaarden onverkort van toepassing.

  Artikel 3

  De door huurder aan verhuurder verschuldigde huurprijs wordt vermeld in de huurovereenkomst. De huurprijs is vrij van BTW. In de huurovereenkomst zijn de kosten van onderhoud betreffende de door verhuurder aan huurder verhuurde apparaten respectievelijk de verhuurde onderdelen van apparaten inbegrepen. Ieder beroep van huurder op verrekening of compensatie is uitgesloten.

  Artikel 4

  De huur wordt over volle kalendermaanden berekend, een gedeelte van een maand wordt voor een hele gerekend. De huurprijs wordt per maand bij vooruitbetaling geïnd door middel van een door huurder af te geven automatische incasso-opdracht. Gedurende de looptijd van de huurovereenkomst is het de huurder niet toegestaan de automatische incasso-opdracht in te trekken.

  Artikel 5

  Verhuurder is gerechtigd de huurprijs aan te passen indien kostenwijzigingen zoals materiaalprijzen, lonen enz. dit noodzakelijk maken. Verhuurder verplicht zich een wijziging van de huurprijs tenminste 2 maanden voor datum waarop de verhoging ingaat schriftelijk aan huurder mede te delen. Verhuurder is gerechtigd de huurprijs met onmiddellijke ingang te wijzigen wanneer die wijzigingen zijn gebaseerd op prijs-beïnvloedende maatregelen van de rijksoverheid, lagere overheden dan wel semi-overheden, zoals prijsbeschikkingen voor goederen en diensten, tariefwijzigingen enz. Deze wijzigingen behoeven door verhuurder niet schriftelijk aan huurder te worden medegedeeld.

  Artikel 6

  Het gehuurde blijft te allen tijde en onder alle omstandigheden volledig eigendom van verhuurder. Huurder staat er jegens verhuurder voor in dat de eigendomsrechten van verhuurder betreffende het gehuurde niet worden aangetast, noch door huurder, noch door derden. Wanneer huurder eigenaar is van het pand waarin het gehuurde is aangebracht is huurder jegens verhuurder verplicht om bij eigendomsoverdracht van het pand het gehuurde als zijnde eigendom van verhuurder uitdrukkelijk buiten de eigendomsoverdracht te houden. Indien huurder niet tevens eigenaar is van het pand, waarin het gehuurde is aangebracht, dient huurder verhuurder te vrijwaren voor aanspraken, die de eigenaar van het pand betreffende het door verhuurder aan huurder verhuurde apparaat eventueel zal kunnen maken. Huurder dient verhuurder te vrijwaren terzake beslaglegging op het gehuurde door derden. Huurder verklaart het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen en het gehuurde aldus na afloop van de huurovereenkomst weer aan verhuurder te zullen terug geven. Het is huurder verboden geheel of gedeeltelijk afstand te doen van het gebruik van het gehuurde en het is huurder voorts verboden het gehuurde of na gebruik van het gehuurde om niet dan wel onder bezwarende titel aan een derde over te dragen. Het is huurder verboden zonder toestemming van verhuurder het gehuurde te vervoeren of te doen vervoeren buiten het pand waarin het gehuurde door verhuurder is geïnstalleerd. Huurder is verplicht Gasrent Nederland in de gelegenheid te stellen het toestel uit het perceel te verwijderen indien Gasrent Nederland dat, mede in verband met de uitvoering van de huurovereenkomst, noodzakelijk acht. Indien huurder handelt in strijd met het in dit artikel bepaalde dan wel anderszins handelt of nalaat waardoor verhuurder zijn eigendomsrechten niet langer ten volle kan uitoefenen verbeurt huurder aan verhuurder een direct opeisbaar en niet voor matiging of verrekening vatbare boete van €.2.000,00 ten behoeve van verhuurder, welke boete verschuldigd is door het enkele feit van de overtreding zonder dat in gebreke stelling vereist is. Verhuurder is gerechtigd boven voormelde boete volledige vergoeding te vorderen van de door haar geleden schade.

  Artikel 7

  Verhuurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig de bestemming als een goed huisvader te gebruiken. Huurder is gehouden alle voorschriften omtrent gebruik en onderhoud, die door verhuurder worden gegeven, in acht te nemen. Huurder is aansprakelijk voor alle schade, brandschade daaronder begrepen, die aan het verhuurde is toegebracht, daaronder voorts begrepen schade die bestaat uit het geheel of gedeeltelijk teniet gaan van het gehuurde. Behalve in het geval van grove schuld aan zijde van verhuurder is verhuurder tot generlei vergoeding of schadeloosstelling gehouden wanneer door de aanwezigheid van defecten of gebreken aan het gehuurde schade in welke vorm dan ook aan personen of goederen wordt toegebracht. Iedere aansprakelijkheid van verhuurder terzake indirecte schade hoe dan ook genaamd, wordt uitgesloten. In alle gevallen, onder alle omstandigheden, is de aansprakelijkheid van verhuurder beperkt tot een bedrag, gelijk aan de nieuwwaarde van het gehuurde zoals deze gold op de datum waarop de huurovereenkomst tot stand kwam.

  Artikel 8

  Huurder is verplicht klachten over het niet of niet deugdelijk functioneren van het gehuurde onmiddellijk ter kennis van verhuurder te brengen. De schade, die ontstaat door het niet of niet tijdig melden van klachten komt voor rekening van huurder.

  Artikel 9

  Reparatie en onderhoud van het gehuurde geschieden uitsluitend door of in opdracht van verhuurder. Het is huurder verboden zelf werkzaamheden, van welke aard dan ook, aan het gehuurde uit te voeren of door anderen uit te laten voeren. De kosten van reparatie en onderhoud van het gehuurde zijn voor rekening van verhuurder tenzij de noodzaak tot reparatie is veroorzaakt door huurder dan wel voor het risico van huurder komt. Kosten ter verhelpen van storingen betreffende installatieonderdelen, die geen direct onderdeel uitmaken van het gehuurde zijn voor risico en rekening van huurder.

  Artikel 10

  Verhuurder is niet aansprakelijk voor storingen die het gevolg zijn van een onvoldoende of ondeugdelijk beheer van het gehuurde door huurder dan wel het gevolg zijn van omstandigheden, die huurder in redelijkheid had kunnen voorkomen als bijvoorbeeld storingen tengevolge van het niet bijvullen of niet-ontluchten van de CV-installatie. Defecten aan het gehuurde die het gevolg zijn van technische onvolkomenheden aan de overige installatie (bijvoorbeeld thermostaatkranen zonder shuntleiding, het ontbreken van beveiliging) worden op kosten van huurder hersteld en wel dus dat de installatie op kosten van huurder wordt aangepast aan de geldende eisen.

  Artikel 11

  Storingen worden zoveel mogelijk in de normale werktijden verholpen (maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.45). Indien noodzakelijk zullen storingen buiten deze werktijden gemeld nog zoveel mogelijk dezelfde dag worden opgelost. Indien storingen worden veroorzaakt door externe factoren zijnde niet de huurketel dan wordt aan huurder het tarief van de geldende voorrijdkosten, materiaal en arbeid in rekening gebracht. Alle onderhoud en storingswerkzaamheden worden verricht door de dealer ter plaatse. Klachten over storingsafhandeling dienen onverwijld schriftelijk ter kennis te worden gebracht van verhuurder: Gasrent Nederland, Marconiweg 13, 4207 HH Gorinchem.

  Artikel 12

  Huurder is verplicht personeel van of namens verhuurder, belast met het onderhoud, reparatie of toezicht, alsmede voor de uitoefening van rechten als bedoeld in deze voorwaarden, te allen tijde toegang te verlenen tot het gehuurde respectievelijk tot het pand waarin het gehuurde zich bevindt.

  Artikel 13

  De installatiekosten van het gehuurde zijn, tenzij anders vermeld, niet in de overeengekomen huurprijs begrepen. Deze installatiekosten komen voor rekening van huurder. De aansluiting dient te geschieden volgens de geldende voorschriften en door een erkend Gasrent installateur. Is er bij het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst (opvolgend huurder) reeds een huurapparaat aanwezig dan is de nieuwe huurder administratiekosten verschuldigd alsmede de kosten van een inspectiebezoek. Deze kosten dienen door de nieuwe huurder bij vooruit betaling te worden voldaan.

  Artikel 14

  Verhuurder is gerechtigd om gedurende de huurperiode het gehuurde te vervangen door een gelijkwaardig apparaat, desgewenst van een ander fabrikaat.

  Artikel 15

  Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden. Opzegging kan slechts plaatsvinden tegen het einde van een lopende huurtermijn en met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Tussentijdse opzegging- opzegging tijdens de looptijd van de huurovereenkomst- kan door huurder niet plaatsvinden tenzij de huurder een voor de verhuurder aanvaardbare opvolgende huurder aanwijst, welke opvolgend huurder zich schriftelijk bereid moet verklaren de rechten en verplichtingen van de vorige huurder, voortvloeiend uit de bestaande huurovereenkomst, ongewijzigd over te nemen en voort te zetten, zulks met ingang van de datum waarop de huurovereenkomst tussen de verhuurder en de eerste huurder eindigt. Indien huurder, bijvoorbeeld als gevolg van verhuizing, tussentijds de huurovereenkomst wenst op te zeggen en geen aanvaarbare opvolgend nieuwe huurder kan aanwijzen duurt de overeenkomst voort gedurende de restant-periode van de overeenkomst met dien verstande dat huurder de overeenkomst kan afkopen door een afkoopsom, die als volgt wordt berekend: het resterend aantal maanden van de lopende huurperiode vermenigvuldigd met de geldende huurprijs per maand, vervolgens te delen door 3. Deze afkoopregeling betreft de afkoop van de huurverplichting van huurder. Het gehuurde blijft derhalve eigendom van verhuurder.

  Artikel 16

  Wanneer de huurder in verzuim is de huur tijdig te betalen, wanneer door huurder een of meer andere betalingen uit deze overeenkomst niet stipt worden nagekomen, wanneer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op huurders roerende of onroerende zaken of op een deel daarvan, of op de hierbij aan hem in huur gegeven zaken of een gedeelte daarvan, wanneer door huurder surseance van betaling wordt aangevraagd, wanneer huurder in staat van faillissement geraakt, wanneer hij overlijdt of onder curatele wordt gesteld heeft door het enkele plaatsgrijpen van een van de gemelde omstandigheden verhuurder het recht te zijner keuze om, zonder nadere sommatie, of te vorderen onmiddellijke betaling van de verschenen huurtermijnen met kosten, of de onderhavige huurovereenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan huurder te ontbinden, zonder tussenkomst van de rechter, en het gehuurde onverwijld weer tot zich te nemen, onverminderd verhuurders recht om van huurder schadevergoeding te vorderen.

  Artikel 17

  Huurder verplicht zich verhuurder onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op huurders roerende of onroerende zaken of op het gehuurde, of een gedeelte daarvan, voorts van zijn faillissement, zijn aanvrage om surseance van betaling, en onder curatele stelling terwijl huurder zich voorts verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in deze overeenkomst.

  Artikel 18

  Wanneer de huurovereenkomst eindigt, al dan niet tussentijds, en ongeacht de reden van beëindigen, heeft verhuurder het recht om zonder in gebreke stelling het gehuurde te verwijderen en tot zich te nemen. Indien verhuurder daartoe niet in de gelegenheid wordt gesteld of hem zulks onmogelijk wordt gemaakt danwel verhuurder geconfronteerd wordt met rechten van derden op het gehuurde welke de verhuurder verplicht wordt te respecteren is huurder de boete verschuldigd als bedoeld in artikel 6. Zulks onverminderd het recht van verhuurder om daarnaast vergoeding van geleden schade te vorderen.

  Artikel 19

  Indien huurder enige verplichting, voortvloeiend uit deze voorwaarde niet naleeft, zullen alle kosten, die daaruit voortvloeien, voor rekening van huurder zijn. Hieronder zijn in elk geval te verstaan kosten van rechtskundige bijstand, gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten, leveranties of werkzaamheden enz. Voorts is huurder bij overschrijding van enige termijn of enige betalingsverplichting door het enkel overschrijden een rente verschuldigd van 1% per maand. De rente gaat in op de datum waarop volgens overeenkomst de betalingsverplichting van huurder jegens verhuurder inging.

  Artikel 20

  Alle geschillen, voortvloeiende uit deze overeenkomst, zullen met uitsluiting van iedere andere rechtelijk of arbitrale instantie worden beslecht door de arrondissementsrechtbank te Dordrecht met uitzondering van die geschillen ter zake waarvan de kantonrechter bevoegd is. Het staat de verhuurder echter te allen tijde vrij zich te richten naar de gebruikelijke competentieregels en aldus van deze bepaling af te wijken.

  GASRENT NEDERLAND
  Marconiweg 13, 4207 HH Gorinchem
  Tel: 0183-699464  Algemene Voorwaarden standaard onderhoudscontract

  Artikel 1 - Definities

  1. Onder een "Onderhoudscontract met storingsbeurten" wordt verstaan een onderhoudsbeurt evenals de storingen tijdens de contractperiode.
  2. Onder onderhoud wordt verstaan het volgens de bij dit contract behorende richtlijnen verrichten van werkzaamheden aan de woninginstallatie die zowel voor de veiligheid als voor een ongestoord functioneren van woninginstallatie nodig zijn.
  3. Onder storingen wordt verstaan een gebrek aan de woninginstallaties of onderdelen daarvan tengevolge waarvan adequaat functioneren onmogelijk is geworden. Onder storingen worden niet begrepen, gebreken aan de wooninstallaties of onderdelen daarvan, die zijn veroorzaakt door toevallige of moedwillige beschadiging of onoordeelkundig bedienen. Gebreken ontstaan door werkzaamheden uitgevoerd door andere dan de installateur zullen evenmin onder storingen worden begrepen.

  Artikel 2 - Prijzen

  1. De overeengekomen prijs is, tenzij anders overeengekomen, inclusief voorrijkosten, benodigde kleine materialen en B.T.W.
  2. De prijs voor een nieuwe contractperiode blijft ongewijzigd tenzij de installateur tijdig, voordat de nieuwe contractsperiode ingaat, de prijswijziging aan de opdrachtgever kenbaar maakt.

  Artikel 3 - Algemene verplichtingen van de installateur in het algemeen

  1. De installateur is gehouden de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren als een goede vakman. Hij neemt de op deze werkzaamheden betrekking hebbende normen en voorschriften in acht.
  2. De installateur handhaaft de esthetische kwaliteit van de woninginstallatie(s).
  3. De installateur stelt de opdrachtgever onmiddellijk op de hoog-te van de geconstateerde gebreken aan de wooninstallatie(s). De installateur is, na aldus de opdrachtgever schriftelijk te hebben geïnformeerd, niet aansprakelijk voor schade doordat een der genoemde gebreken niet, niet tijdig, of niet adequaat verholpen is.
  4. De installateur noteert alle verrichte werkzaamheden. Een afschrift van deze notities wordt aan de opdrachtgever ter hand gesteld.
  5. 0p verzoek van de opdrachtgever verstrekt de installateur een algemene bedieningshandleiding voor de woninginstallatie(s).

  Artikel 4 - Verplichtingen van de installateur inzake onderhoud

  1. De installateur informeert de opdrachtgever tijdig van tevoren over dag en tijdindicatie waarop de werkzaamheden aan de woninginstallatie(s) zullen worden uitgevoerd. In onderling overleg kan van deze datum worden afgeweken.
  2. Bericht van verhindering dient uiterlijk 24 uur voor de in dit artikel bedoelde dag en het overeengekomen tijdstip plaats te vinden.
  3. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werk-tijden van de installateur, tenzij anders overeengekomen.
  4. Indien de installateur niemand thuis treft zonder tegen bericht van verhindering te hebben ontvangen, laat hij een schriftelijk bericht achter waarin hij wijst op de consequentie van artikel 6 lid 3.

  Artikel 5 - Verplichtingen van de installateur inzake storingsbeurten

  1. Storingsbeurten zullen uitsluitend op verzoek van de opdracht-gever door de installateur worden uitgevoerd.
  2. De installateur voert een storingsbeurt uit binnen 24 uur na een storingsmelding, tenzij het spoedeisend karakter ontbreekt.
  3. De installateur verhelpt de storingen met een niet-spoedeisend karakter in overleg met de opdrachtgever zo spoedig mogelijk.
  4. Indien de storingsbeurt niet leidt tot het opheffen van de storing doet de installateur onmiddellijk verslag van zijn bevindingen aan de opdrachtgever.
  5. Indien een storingsbeurt naar verwachting langer dan 2 werk-uren zal gaan duren informeert de installateur de opdrachtgever.
  6. Storingen ten gevolge van toevallige of moedwillige beschadiging dan wel onoordeelkundige bediening of ten gevolge van werk dat is uitgevoerd door anderen dan de installateur vallen buiten het onderhoudscontract

  Artikel 6 - Verplichtingen van de opdrachtgever

  1. Indien de woninginstallatie(s) niet of niet meer voldoen aan de van toepassing zijnde voorschriften, voorziet de opdrachtgever, voor zover niet anders overeengekomen, in herstel van het gebrek.
  2. De opdrachtgever stelt de installateur in de gelegenheid het werk te verrichten en verschaft de aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor het benodigde energie.
  3. De werkzaamheden worden geacht te zijn verricht indien de installateur meer dan eenmaal niet in staat is gesteld de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
  4. De benodigde elektriciteit en het benodigde gas en water zijn voor rekening van de opdrachtgever.
  5. De opdrachtgever geeft de op de woninginstallatie betrekking hebbende documentatie, voor zover deze in zijn bezit is, op verzoek van de installateur ter inzage.
  6. De opdrachtgever informeert de installateur wanneer er aan de woninginstallatie werkzaamheden zijn uitgevoerd door anderen dan de installateur.
  7. De opdrachtgever informeert de installateur tijdig over wijzigingen van zijn adres en/of telefoonnummer.

  Artikel 7 - Betalingen

  1. De opdrachtgever betaalt de werkzaamheden aan een wooninstallatie(s) contant, tenzij er anders is overeengekomen, dan zal de betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur voldaan zijn.
  2. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de installateur rente in rekening brengen vanaf de betalingsherinnering genoemde uiterste betalingsdatum tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.
  3. De installateur is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering van het aan hem verschuldigde bedrag over te gaan. In dat geval zijn de daaraan verbonden redelijke buiten-gerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever.

  Artikel 8 - Niet nakoming verplichtingen

  Ingeval een der partijen zijn verplichtingen niet nakomt als-mede bij surseance van betaling is de andere partij gerechtigd om de uitvoering van deze overeenkomst op te schorten. Indien een der partijen door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend niet in staat is zijn verplichtingen ingevolge deze overeenkomst na te komen, neemt hij daarover onverwijld contact op met de andere partij.

  Artikel 9 - Storingen welke niet onder het abonnement vallen

  1. Alle lekkages aan leidingnet, radiatoren met toebehoren en radiatorkranen. Het leidingnet eindigt met de koppelingen aan het toestel.
  2. Als uitzondering op artikel 10.1 valt vervanging van expansie-vat en overstort wel onder het contract, mits beide appendages goed bereikbaar zijn en eenvoudig zijn te vervangen.
  3. Storingen veroorzaakt door:zelf plaatsen of herplaatsen thermostaat, zelf aftappen en vullen, niet zelf ontluchten, niet zelf bijvullen, defecte gasdrukregelaar op gasmeter (levering gas-bedrijf), verstopping riolering, niet functioneren thermostaat-kranen, defect aan vloerverwarming en gevolgschade van vloerverwarming, lege batterijen klokthermostaat, sanitaire installaties (exclusief inlaatcombinatie)

  Artikel 10 - Garantie

  1. Onderdelen welke mogelijk onder garantie vallen, zullen door de installateur ter beoordeling worden opgestuurd. De beslis-sing van de fabrikant is bindend. De installateur zal op geen enkel manier voor de kosten van deze onderdelen aansprakelijk worden gesteld. Verzend en administratiekosten zullen in rekening worden gebracht voor onderdelen van toestellen welke niet door ons zijn geplaatst.

  Artikel 11 - Beëindiging van de overeenkomst

  1. Bij verhuizing van de opdrachtgever voor het einde van het contractsperiode zal geen restitutie van geld plaats vinden. Het lopende contract zal niet automatisch op de nieuwe bewoner overgaan.
  2. Bij verhuizing van de opdrachtgever zullen partijen met elkaar overleggen omtrent de afwikkeling van de overeenkomst.